Juridische mededeling

 

 1. Juridische informatie en acceptatie

In overeenstemming met artikel 10 van de Wet 34/2002 van 11 juli inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, worden hieronder de identificatiegegevens van het bedrijf vermeld. Deze internetportal wordt ter beschikking gesteld aan de gebruikers door de entiteit, waarvan de identificatiegegevens als volgt zijn:

Handelsnaam:

Camping Ampolla Arenal, S.L

C.I.F.:

B55567952

Maatschappelijke zetel

Passeig de l´Arenal, nº 30 43895 L´Ampolla Tarragona

Telefoonnummer

977460535

Email:

reservas@campingampolla.com

Registratiegegevens:

Registro Mercantil de Tarragona T 2677 , F 135, S 8, H T 43937, I/A 1 (11.04.12

 

Dit juridische bericht bevat de algemene voorwaarden voor toegang tot en gebruik van deze website, hierna ‘de website’ genoemd. Het gebruik van de website impliceert de uitdrukkelijke en volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden in de versie die op het moment van toegang van de gebruiker tot de website is gepubliceerd, onverminderd de bijzondere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op bepaalde specifieke diensten van de website.

De toegang tot de website is gratis, met uitzondering van de kosten voor de verbinding via het telecommunicatienetwerk dat door de gebruikers is gecontracteerd. Bepaalde diensten zijn exclusief voor onze klanten en de toegang daartoe is beperkt.

Het gebruik van het Portaal verleent de hoedanigheid van gebruiker van het Portaal (hierna ‘de Gebruiker’) en houdt de aanvaarding in van alle voorwaarden in dit juridische bericht. De levering van de Portaal-dienst is beperkt tot de periode waarin de Gebruiker is verbonden met het Portaal of een van de via het Portaal verstrekte diensten. Daarom moet de Gebruiker dit juridische bericht zorgvuldig lezen telkens wanneer hij van plan is het Portaal te gebruiken, omdat dit en de gebruiksvoorwaarden die hierin zijn opgenomen, kunnen worden gewijzigd.

Sommige diensten van het Portaal, toegankelijk voor internetgebruikers of exclusief voor klanten van Camping Ampolla Arenal, S.L, kunnen onderworpen zijn aan bijzondere voorwaarden, voorschriften en instructies die dit juridische bericht vervangen, aanvullen en/of wijzigen en die door de Gebruiker moeten worden aanvaard voordat de desbetreffende dienst wordt verleend.

 

 1. Intellectueel en industrieel eigendom

Deze website en de inhoud die deze bevat, zijn beschermd door de geldende wetgeving inzake intellectueel eigendom.

Camping Ampolla Arenal, S.L is eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van zijn website, evenals van de elementen die daarin zijn opgenomen. Daarom is het uitdrukkelijk verboden om de gehele of een deel van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, op enig medium en met enige technische middelen te reproduceren, te verspreiden, openbaar te maken en te transformeren zonder de toestemming van Términos y Condiciones.

De merken, handelsnamen of onderscheidende tekens zijn eigendom van Camping Ampolla Arenal, S.L, hetzij op grond van industriële of intellectuele eigendomsrechten, zonder dat uit de toegang tot het Portaal rechten op deze merken, handelsnamen en/of onderscheidende tekens kunnen worden afgeleid.

Alle producten en diensten op deze pagina’s die GEEN eigendom zijn van Camping Ampolla Arenal, S.L zijn merken van hun respectieve eigenaars en worden als zodanig erkend door ons bedrijf. Ze verschijnen alleen op de website van Camping Ampolla Arenal, S.L voor promotie- en informatiedoeleinden. Deze eigenaars kunnen verzoeken om wijziging of verwijdering van de hen betreffende informatie.

 

 1. Gebruiksvoorwaarden van het Portaal

3.1 Algemeen

De Gebruiker verbindt zich ertoe het Portaal op de juiste wijze te gebruiken in overeenstemming met de wet en deze wettelijke kennisgeving. De Gebruiker is aansprakelijk tegenover Camping Ampolla Arenal, S.L of derden voor alle schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van het niet naleven van deze verplichting.

Het gebruik van het Portaal voor schadelijke doeleinden ten opzichte van Camping Ampolla Arenal, S.L of derden, of op enigerlei wijze die de netwerken, servers en andere computersystemen (hardware) of computersoftware en applicaties (software) van Camping Ampolla Arenal, S.L of derden overbelasten, beschadigen of onbruikbaar maken, is uitdrukkelijk verboden.

3.2 Inhoud

De Gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud te gebruiken in overeenstemming met de wet en deze wettelijke kennisgeving, evenals met de overige voorwaarden, voorschriften en instructies die indien van toepassing kunnen zijn overeenkomstig clausule 1.

Met enkel een enunciatief karakter, verbindt de Gebruiker zich ertoe om overeenkomstig de geldende wetgeving het volgende te vermijden:

 • Het reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar stellen, openbaar communiceren, transformeren of wijzigen van de Inhoud, behalve in de gevallen die bij wet zijn toegestaan of uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Camping Ampolla Arenal, S.L of de eigenaar van de exploitatierechten, indien van toepassing.
 • Het reproduceren of kopiëren voor privégebruik van de Inhoud die als software of database kan worden beschouwd volgens de geldende wetgeving inzake intellectueel eigendom, evenals de openbare communicatie of beschikbaarstelling aan derden wanneer deze handelingen noodzakelijkerwijs de reproductie door de Gebruiker of een derde inhouden.
 • Het extraheren en/of hergebruiken van het geheel of een substantieel deel van de inhoud van het Portaal, evenals van de databases die Camping Ampolla Arenal, S.L ter beschikking stelt van de Gebruikers.

3.3 Introduceren van links naar het Portaal

Internetgebruikers die links willen introduceren vanaf hun eigen webpagina’s naar het Portaal moeten aan de volgende voorwaarden voldoen, waarbij onwetendheid van deze voorwaarden de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de wetgeving niet ontneemt:

 • De link zal uitsluitend naar de startpagina of hoofdpagina van het Portaal verwijzen, maar mag op geen enkele wijze worden gereproduceerd (online links, kopie van teksten, afbeeldingen, enz).
 • Het is uitdrukkelijk verboden om overeenkomstig de geldende en actuele wetgeving frames of kaders van welke aard dan ook te creëren die het Portaal omgeven of de weergave van de inhoud via internetadressen mogelijk maken die verschillen van die van het Portaal. In elk geval is dit verboden als de inhoud samen met inhoud van derden wordt weergegeven, zodanig dat: (I) fouten, verwarring of misleiding bij gebruikers kunnen ontstaan over de ware herkomst van de dienst of inhoud; (II) sprake is van een daad van oneerlijke vergelijking of nabootsing; (III) de reputatie van het merk en de reputatie van Camping Ampolla Arenal, S.L worden benut; of (IV) dit anderszins volgens de geldende wetgeving verboden is.
 • Op de pagina waar de link wordt geplaatst, mogen geen valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen worden gedaan over Camping Ampolla Arenal, S.L, zijn partners, medewerkers, klanten of de kwaliteit van de door hem geleverde diensten.
 • In geen geval zal op de pagina waar de link zich bevindt, worden uitgedrukt dat Camping Ampolla Arenal, S.L zijn toestemming heeft gegeven voor het opnemen van de link of op andere wijze de diensten van de afzender ondersteunt, promoot, goedkeurt, controleert of toezicht houdt.
 • Het gebruik van een benaming van waren, een grafisch of gemengd handelsmerk of een ander onderscheidend teken van Camping Ampolla Arenal, S.L op de pagina van de afzender is verboden, tenzij dit wettelijk is toegestaan of uitdrukkelijk is gemachtigd door Camping Ampolla Arenal, S.L en in deze gevallen is een directe link naar het Portaal in de vorm zoals in deze clausule bepaald, toegestaan.
 • De pagina waar de link wordt geplaatst moet de wet nauwgezet naleven en mag in geen geval eigen inhoud of inhoud van derden beschikbaar stellen of koppelen die: (I) onwettig, schadelijk of in strijd zijn met de moraliteit en goede zeden (pornografisch, gewelddadig, racistisch, enz.); (II) de gebruiker misleiden of de indruk kunnen wekken dat Camping Ampolla Arenal, S.L de ideeën, verklaringen of uitdrukkingen van de afzender, hetzij wettelijk of onwettig, ondersteunt, goedkeurt of anderszins steunt; (III) ongepast of niet relevant zijn met betrekking tot de locatie, inhoud en het onderwerp van de website van de afzender in relatie tot de activiteit van Camping Ampolla Arenal, S.L.
 1. Uitsluiting van aansprakelijkheid

4.1 Informatie

Camping Ampolla Arenal, S.L is niet verantwoordelijk voor beslissingen die zijn genomen op basis van de informatie die op het Portaal is verstrekt, noch voor schade die is veroorzaakt aan de Gebruiker of derden als gevolg van handelingen die uitsluitend gebaseerd zijn op de informatie verkregen via het Portaal.

4.2 Kwaliteit van de dienstverlening

De toegang tot het Portaal impliceert niet dat Camping Ampolla Arenal, S.L verplicht is om de afwezigheid van virussen, wormen of andere schadelijke computerelementen te controleren.

Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om geschikte tools beschikbaar te hebben voor het detecteren en verwijderen van schadelijke computerprogramma’s.

Camping Ampolla Arenal, S.L is niet verantwoordelijk voor schade aan computers van Gebruikers of derden tijdens het leveren van de dienst van het Portaal.

4.3 Beschikbaarheid van de Dienst

De toegang tot het Portal vereist diensten en voorzieningen van derden, inclusief het transport via telecommunicatienetwerken waarvan de betrouwbaarheid, kwaliteit, continuïteit en werking niet onder de verantwoordelijkheid van Camping Ampolla Arenal, S.L vallen. Daarom kunnen de diensten die via het Portal worden aangeboden, tijdelijk worden opgeschort, geannuleerd of ontoegankelijk gemaakt worden, zowel vóór als gelijktijdig met het verlenen van de dienst van het Portal.

Camping Ampolla Arenal, S.L is niet verantwoordelijk voor enige schade of verliezen van welke aard dan ook die de Gebruiker lijdt als gevolg van storingen of onderbrekingen in de telecommunicatienetwerken die de dienst van het Portal tijdelijk hebben opgeschort, geannuleerd of onderbroken, hetzij tijdens het verlenen van de dienst of daarvoor.

4.4 Inhoud en diensten gelinkt via het Portal

De toegang tot het Portal omvat technische verbindingsapparatuur, mappen en zelfs zoekinstrumenten waarmee de Gebruiker toegang krijgt tot andere internetpagina’s en portals (hierna “Gelinkte Sites”). In deze gevallen treedt Camping Ampolla Arenal, S.L op als tussenpersoon van diensten overeenkomstig artikel 17 van Wet 34/2002 van 12 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI) en is alleen verantwoordelijk voor de inhoud en diensten op de Gelinkte Sites voor zover het daadwerkelijk op de hoogte is van de onwettigheid ervan en de link niet met de nodige zorgvuldigheid heeft gedeactiveerd. Als de Gebruiker van mening is dat er een Gelinkte Site is met onwettige of ongepaste inhoud, kan hij dit melden aan Camping Ampolla Arenal, S.L volgens de procedure en gevolgen in clausule 6. Deze melding leidt in geen geval tot de verplichting om de betreffende link te verwijderen.

De aanwezigheid van Gelinkte Sites mag in geen geval worden beschouwd als het bestaan van overeenkomsten met de verantwoordelijken of eigenaren daarvan, noch als aanbeveling, promotie of identificatie van Camping Ampolla Arenal, S.L met de uitspraken, inhoud of diensten die worden aangeboden.

Camping Ampolla Arenal, S.L kent de inhoud en diensten van de Gelinkte Sites niet en is daarom niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door onwettigheid, kwaliteit, verouderdheid, onbeschikbaarheid, fouten en onbruikbaarheid van de inhoud en/of diensten van de Gelinkte Sites, tenzij deze rechtstreeks aan Camping Ampolla Arenal, S.L toegeschreven kunnen worden.

 

 1. Gegevensbescherming

U kunt onze Privacybeleid raadplegen om te weten hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken.

 

 1. Melding van illegale en ongepaste activiteiten

In het geval dat de Gebruiker of een andere internetgebruiker kennis heeft van Gelinkte Sites die verwijzen naar pagina’s met inhoud of diensten die illegaal, schadelijk, denigrerend, gewelddadig of immoreel zijn, kan contact worden opgenomen met Camping Ampolla Arenal, S.L en de volgende informatie verstrekken:

 1. Persoonlijke gegevens van de melder: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 2. Beschrijving van de feiten die de illegale of ongepaste aard van de Gelinkte Site aantonen;
 3. In het geval van schending van rechten, zoals intellectuele en industriële eigendom, de persoonlijke gegevens van de rechthebbende wanneer deze persoon verschilt van de melder.
 4. Daarnaast moet de melding het bewijs van de legitimiteit van de rechthebbende en, indien van toepassing, van de vertegenwoordiging om namens de rechthebbende op te treden als deze persoon verschilt van de melder;
 5. Een uitdrukkelijke verklaring dat de informatie in de klacht juist is.

Het ontvangen van de communicatie door Camping Ampolla Arenal, S.L volgens deze clausule betekent volgens de bepalingen van de LSSI geen daadwerkelijke kennis van de door de melder aangegeven activiteiten en/of inhoud.

Bovendien moet u het document verstrekken waaruit de legitimatie van de rechthebbende blijkt, en indien van toepassing, het document om namens de rechthebbende op te treden, indien deze persoon niet de melder is.

 1. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen en mededelingen die door de partijen worden gedaan, zijn geldig in overeenstemming met de wettelijk toegestane middelen. Die met betrekking tot deze website worden geacht geldig te zijn voor alle doeleinden indien ze via de website zelf worden gedaan.

 

 1. Wijzigingen

Camping Ampolla Arenal, S.L behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen op haar website, en kan de inhoud en diensten die er via worden verleend, evenals de manier waarop deze worden gepresenteerd, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Bovendien kunnen deze algemene voorwaarden te allen tijde worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment van publicatie.

 

 1. Sociale media

Camping Ampolla Arenal, S.L is aanwezig op verschillende sociale media en platforms. Daarom moeten bij het gebruik van een van deze platforms of andere sociale netwerken de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van elk platform in acht worden genomen, waarbij Camping Ampolla Arenal, S.L niet tussenbeide komt.

 

 1. Wetgeving

Dit Juridische Bericht wordt beheerst door het Spaanse recht in al zijn aspecten. Voor zover de toepasselijke wetgeving afwijking van de vastgestelde wettelijke rechtsmacht toestaat, worden de rechtbanken van Tarragona aangewezen als bevoegde rechtbank om eventuele geschillen te beslechten, waarbij de gebruiker uitdrukkelijk afstand doet van elke andere jurisdictie die mogelijk van toepassing zou kunnen zijn.

Online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14.1 van Verordening (EU) 524/2013: De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting dat beschikbaar is via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.