Privacybeleid

Deze privacyverklaring geeft u details over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken via het gebruik van onze website http://campingampolla.es/, inclusief alle informatie die u ons via de website verstrekt wanneer u een reservering maakt.

Als u ons uw gegevens verstrekt, informeren we u dat onze diensten niet mogelijk zijn voor personen van wie de voorschriften het geven van toestemming verbieden. Daarom garandeert u ons, wanneer u de formulieren aan ons verstuurt, dat u voldoende capaciteit heeft om toestemming te geven.

Hieronder informeren we u over het privacybeleid van Camping Ampolla Arenal, S.L.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke.

Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:

Camping Ampolla Arenal, S.L, met CIF: B55567952 en gevestigd in: Passeig de l´Arenal, nr. 30 43895 L´Ampolla Tarragona en telefoon: 977460535. E-mail: reservas@campingampolla.com

Handelsregister van Tarragona T 2677, F 135, S 8, H T 43937, I/A 1 (11.04.12

Camping Ampolla Arenal, S.L, is verantwoordelijk voor uw gegevens. (Hierna wij of onze genoemd).

 1. Welke gegevens verzamelen wij?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) definieert persoonsgegevens als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, dus alle informatie die in staat is om een persoon te identificeren. Dit omvat geen anonieme of percentagegegevens.

De persoonsgegevens die rechtstreeks van de betrokkene kunnen worden verzameld, worden vertrouwelijk behandeld en opgenomen in de corresponderende verwerkingsactiviteiten, eigendom van Camping Ampolla Arenal, S.L.

Op onze website kunnen we bepaalde soorten persoonsgegevens verwerken, die de volgende informatie kunnen bevatten:

 • Identiteitsgegevens: naam, achternaam en identiteitsbewijsnummer.
 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum.
 • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer en adres.
 • Economische gegevens: kaartgegevens.

We verzamelen geen gegevens over bijzondere categorieën van persoonsgegevens (die etnische of raciale afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschap en informatie over gezondheid, genetische of biometrische gegevens onthullen).

Indien u wettelijk verplicht bent om persoonlijke gegevens te verstrekken of als dit volgens de contractvoorwaarden tussen ons vereist is en u weigert deze te verstrekken, kan het zijn dat wij het contract niet kunnen uitvoeren of de dienst niet kunnen leveren. U dient ons hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

 1. Hoe verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

De methoden die we gebruiken om persoonlijke gegevens te verzamelen zijn:

 • Via het formulier op onze website, via onze contact-e-mails, telefonisch of per post, wanneer:
  • U informatie over onze diensten aanvraagt
  • Onze diensten contracteert
  • Offertes aanvraagt
 • Via technologie of geautomatiseerde interacties: op onze website kunnen we automatisch technische gegevens over uw apparatuur, surfgedrag en gebruikerspatronen verzamelen. Deze gegevens worden verzameld via cookies of vergelijkbare technologieën. Als u meer informatie wilt, kunt u onze cookiebeleid hier raadplegen.
 • Via derden:
  • Google: analytische gegevens of zoekgegevens. Buiten de Europese Unie.

 

 1. Doel en rechtmatigheid voor het gebruik van uw gegevens.

De meest voorkomende doelen voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens zijn:

 • Voor het sluiten van een contract tussen Camping Ampolla Arenal, S.L en u.
 • Wanneer u uw toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens.
 • Wanneer we ze nodig hebben om aan een wettelijke of regelgevende verplichting te voldoen.
 • Wanneer het noodzakelijk is voor ons legitieme belang of dat van een derde.

De gebruiker kan de verleende toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar reservas@campingampolla.com of door het gedeelte over het uitoefenen van rechten hieronder te raadplegen.

Hieronder vindt u een tabel waarin u kunt zien op welke manieren we uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken en de rechtmatigheid voor het gebruik ervan, evenals welk type persoonlijke gegevens we zullen verwerken. We kunnen sommige persoonlijke gegevens om andere wettige redenen verwerken, dus als u hierover meer details nodig heeft, kunt u een e-mail sturen naar reservas@campingampolla.com.

Formulier

Doel

Soort gegevens

Wettigheid voor verwerking

Reserveringen

Het doel is het beheer van reserveringen

–        Naam

–        Achternaam

–        E-mail

–      Telefoonnummer

–        Identiteitsbewijs / verblijfsvergunning / paspoortnummer

–        Adres

–   Creditcardnummer

Toestemming van de betrokkene (art. 6.1.a RGPD)

 

Verwerking noodzakelijk voor de naleving van een aan de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing zijnde wettelijke verplichting. (art. 6.1.c RGPD)

 

Verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of voor het nemen van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene (art. 6.1b RGPD)

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. (art. 6.1f RGPD)

 

 

Doel: We zullen uw gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze voor een ander doel moeten gebruiken, waarbij we u hier vooraf van op de hoogte stellen, zodat u op de hoogte bent van de wettelijke reden voor de verwerking en mits het doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel.

 1. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw gegevens worden bewaard zolang als nodig is om het doel waarvoor ze zijn verzameld te vervullen en om mogelijke verantwoordelijkheden vast te stellen die kunnen voortvloeien uit dit doel en de verwerking van de gegevens. De verschillende voorschriften met betrekking tot de bewaartermijn zijn van toepassing op deze verwerking, voor zover deze van toepassing zijn op de huidige situatie.

 1. Minderjarigen.

Camping Ampolla Arenal, S.L staat niet toe dat kinderen jonger dan 14 jaar hun persoonsgegevens verstrekken via de middelen die op deze website beschikbaar zijn (het invullen van webformulieren voor het aanvragen van diensten, het contactformulier of door het verzenden van e-mails). Personen die gebruik maken van deze middelen verklaren uitdrukkelijk dat ze ouder zijn dan 14 jaar, en Camping Ampolla Arenal, S.L is vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor het niet voldoen aan deze eis.

Als uw kind jonger is dan de vastgestelde leeftijdsgrens en persoonlijke informatie aan Camping Ampolla Arenal, S.L heeft verstrekt, neem dan contact op om het uitoefenen van uw toepasselijke rechten aan te vragen.

In gevallen waarin de door Camping Ampolla Arenal, S.L aangeboden diensten bestemd zijn voor kinderen onder de 14 jaar, worden er mogelijkheden geboden om toestemming te verkrijgen van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van het kind.

 1. Uitoefening van de rechten inzake gegevensbescherming:

Hoe kunnen deze rechten worden uitgeoefend? Gebruikers kunnen een communicatie richten aan het maatschappelijk adres van Camping Ampolla Arenal, S.L. of het e-mailadres reservas@campingampolla.com, waarbij in beide gevallen een fotokopie van hun identiteitsbewijs of ander vergelijkbaar identificatiedocument wordt bijgevoegd, om het uitoefenen van de volgende rechten aan te vragen:

 • Toegang tot hun persoonsgegevens: U kunt aan Camping Ampolla Arenal, S.L. vragen of zij uw persoonsgegevens gebruiken.
 • Verzoek om rectificatie als de gegevens niet juist zijn, of het recht om vergeten te worden met betrekking tot die gegevens.
 • Verzoek om beperking van de verwerking: In dat geval worden de gegevens alleen door Camping Ampolla Arenal, S.L. bewaard voor het uitoefenen of verdedigen van claims.
 • Bezwaar tegen de verwerking: Camping Ampolla Arenal, S.L. zal de gegevens niet langer verwerken, tenzij er legitieme redenen zijn of als de gegevens moeten worden verwerkt voor het uitoefenen of verdedigen van mogelijke claims.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: Als u wilt dat uw gegevens door een ander bedrijf worden verwerkt, zal Camping Ampolla Arenal, S.L. de overdracht van uw gegevens naar de nieuwe verantwoordelijke vergemakkelijken.

U kunt de modellen gebruiken die door de Spaanse Gegevensbeschermingsautoriteit (Agencia Española de Protección de Datos) ter beschikking zijn gesteld om uw hierboven genoemde rechten uit te oefenen: Hier

Een klacht indienen bij de AEPD: Als u van mening bent dat Camping Ampolla Arenal, S.L. uw gegevens op enige wijze misbruikt, kunt u uw klachten richten aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit, die in Spanje de Agencia Española de Protección de Datos.

We zullen specifieke informatie van u vragen om uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of een van de bovengenoemde rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan onbevoegde personen.

We zullen alle verzoeken binnen de wettelijk voorgeschreven termijn van een maand afhandelen. Als uw verzoek bijzonder complex is, kan dit echter langer duren. In dat geval zullen we u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

 1. Gegevensuitwisseling: dienstverlening

Het is mogelijk dat we bij het uitvoeren van ons werk de hulp van derden nodig hebben, die de gegevens alleen verwerken om de afgesproken dienst te leveren en voor wie we passende maatregelen hebben genomen om uw rechten te waarborgen:

 • Dienstverleners die systeembeheer- en IT-diensten leveren.
 • Professionele adviseurs, waaronder advocaten, accountants en verzekeraars, die bank-, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten verlenen.

Alle verwerkers aan wie we uw gegevens overdragen, zullen de beveiliging van uw persoonsgegevens respecteren en deze verwerken in overeenstemming met de AVG.

We staan alleen toe dat deze verwerkers uw gegevens verwerken voor specifieke doeleinden en volgens onze instructies. U kunt echter in het kader van transparantie een lijst opvragen van de bedrijven die ons deze diensten leveren. Stuur uw verzoek naar het e-mailadres: reservas@campingampolla.com.

 

 1. 9. Gegevensbeveiliging.

We hebben passende beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, ongeoorloofd worden gebruikt of benaderd, gewijzigd of openbaar gemaakt worden. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, gecontracteerde agenten en andere derde partijen die een zakelijke behoefte hebben om deze gegevens te kennen. Ze zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken volgens onze instructies en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures geïmplementeerd om elke vermoedelijke inbreuk op uw persoonsgegevens te behandelen en zullen u en de toezichthoudende autoriteit op de hoogte stellen in geval van een beveiligingsincident, zoals geregeld in de AVG in de artikelen 33 en 34.